Hoe kun je geloven?

De vraag “hoe kun je geloven?” roept direct allerlei reacties op. Hoe haal je het in je hoofd om te geloven!? Geloven, hoe doe je dat eigenlijk? Beide reacties verwijzen naar hetzelfde: waar haal je het vertrouwen vandaan om te kunnen geloven? Over vertrouwen hebben we in Nederland een bekende gezegde: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”. Met andere woorden: het duurt lang voordat je vertrouwen hebt opgebouwd in iemand, maar je kunt het heel snel weer verliezen. Iemand moet het “verdienen” om vertrouwd te worden. Een mooi voorbeeld hiervan is geïllustreerd in de animatie over het leven van de wereldberoemde koorddanser Blondin.

Jezus vertrouwde Zijn Vader volledig. Hij wist dat Hij moest sterven, maar dat door Zijn offer aan het kruis, Hij Zijn taak zou vervullen om de mensen weer te verenigen met Zijn Vader. Hij zou opstaan uit de dood, dat wist Hij al voordat Hij stierf. Jezus was geboren als mens. De bron van Zijn vertrouwen was gebaseerd op de Woord van God, de huidige Bijbel. Het oude Testament, het gedeelte van de Bijbel tot de geboorte van Jezus, was in de tijd van Jezus’ leven op aarde bij de joden bekend. In het Woord van God stonden vele beloften die Gods’ plan met Zijn kinderen al zichtbaar maakten. Jezus leerden deze beloften aan Zijn discipelen en pasten ze toe op Zijn eigen leven als verlosser van de mensen:

  1. Wie Hem (lees: Jezus) wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om ​kinderen​ van God te worden.” (Johannes 1: 12)
  2. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de ​Zoon van God.” (1 Johannes 5: 13)

Tijdens de Alpha leren we dat mensen die kiezen om Jezus te volgen (“Hem ontvangen”) kinderen van God worden en eeuwig leven zullen ontvangen. Dat zijn niet zomaar mooie praatjes, maar beloften die Jezus zelf heeft uitgesproken! Het Woord van God staat vol met verhalen, geschiedenissen en voorbeelden waaruit blijkt dat God Zijn beloften nakomt. God is betrouwbaar en we leren Hem beter kennen door Zijn Woord, de Bijbel, te gaan bestuderen.

Jezus zelf leert Zijn volgelingen tijdens Zijn leven op aarde hoe het Woord van God moet worden uitgelegd en toegepast in ons leven. Hij leeft het zelf voor, als een mens zonder zonde. Hij geeft Zijn leven als offer om de schuld van mensen te betalen. In Johannes 5: 13 staat: “Er is geen grotere ​liefde​ dan je leven te geven voor je vrienden.” Wie is betrouwbaarder dan een vriend die zijn leven geeft om het leven van vrienden te redden? Christenen spreken vaak over genade: we mogen een persoonlijke relatie aangaan met God de Vader en dat kost ons niets. Kost ons niets? We moeten wel “Jezus ontvangen” (in Hem geloven) en dat is een wilsbesluit dat met het hart genomen wordt. We hoeven er geen geld voor te betalen of goede werken voor te doen. Genade, het kost ons mensen niets, maar het heeft Jezus zijn leven gekost. Genade is dus wel gratis, maar niet goedkoop!

In Openbaringen 3 vers 20 staat: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” De schilder Hunt heeft dit geïllustreerd met het wereldberoemde schilderij “Licht van de wereld” dat hangt in de St. Pauls Cathedral in Londen. Kort na het plaatsen van het schilderij kreeg Hunt commentaar: “je bent vergeten de deurklink te schilderen”. Hunt legde uit: Jezus staat voor de deur, maar de deur kan alleen worden opengedaan door de deurklink aan de binnenzijde van de deur. Jezus dringt je leven niet binnen, je moet kiezen om Hem toe te laten! Als we Jezus toelaten in ons leven, helpt Hij ons ons leven op orde te krijgen. Hij helpt ons de rommel op de zolder van ons levenshuis op te ruimen en de pijn en het verdriet uit de kelder aan Hem te geven. Iemand met dergelijke intenties vertrouw ik graag!

Jezus is kort na Zijn Opstanding teruggegaan naar de Vader in de hemel. De Heilige Geest is 10 dagen later naar de aarde gestuurd om het werk van Jezus voort te zetten. De Heilige Geest wijst in zijn activiteiten op het werk van Jezus en verbindt ons met het Woord van God. De Heilige Geest deelt ons gaven uit die ons steeds meer doen lijken op Jezus zelf: de vrucht van de Geest. In Galaten 5 vers 22-23 “Maar de vrucht van de Geest is ​liefde, vreugde en ​vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.”  Wij mensen zijn gemaakt naar Gods beeld. Als de vrucht van de Geest in ons leven gaat groeien, gaan we steeds meer lijken op God zelf!

Hoe kun je geloven? Het volgende voorbeeld illustreert dit beter. Ik ben getrouwd en dat weet ik omdat ik een trouwboekje heb waarin staat dat ik getrouwd ben. Zo is het ook met het Woord van God. Daarin staan Zijn bedoelingen en beloften met ons leven. Ik weet ook dat ik getrouwd ben, omdat er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden in mijn leven, mijn trouwdag, die de start van mijn huwelijk is. Jezus’ offer is de nieuwe kans die God ons biedt om een persoonlijke relatie met Hem te krijgen. Daarnaast weet ik dat ik getrouwd ben vanwege de lange huwelijkservaring met mijn echtgenote. Zo wijst de Heilige Geest steeds naar de beloften uit het Woord van God en laat ons steeds meer lijken op Jezus zelf.

Twijfel je aan deze boodschap? Luister dan eens het lied van Martin Brand: “Mooie praatjes“.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Hoe kun je geloven?

Waarom stierf Jezus aan het kruis?

De volgeling van Jezus Christus, de christenen, hebben vreemde symbolen gekozen als typische kenmerken van hun geloof. Het hart van het christelijke geloof wordt gesymboliseerd door een kruis. Het kruis was één van de aller wreedste martelwerktuigen van de Romeinen. Gestrafte criminelen, oproerkraaiers, tegenstanders van het Romeinse regime werden ter dood gebracht aan het kruis. De gestraften werden door middel van grote spijkers door de pols en de voeten aan het kruis genageld. Daarbij werden de armen en benen zo gedraaid dat je langzaam stikten en continue moest manoeuvreren tussen een houding die de spijkers door de polsen maximaal belastte of die de spijkers door de voeten maximaal belastte. Juist die wrede martelwerktuig is nu symbool voor de kern van het christendom geworden. Je vindt het kruis terug op de torens van kerken, in huizen van christenen en zelfs als sieraad.

Wat is nu de kern van het christelijke geloof? God had een prachtige aarde gemaakt, vol met planten, bomen, dieren en twee mensen die naar Gods beeld gemaakt waren. Dit staat beschreven in het Scheppingsverhaal (Genesis 1 tot Genesis 2:3). In Genesis 1 vers 31 staat “God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.”. Na de Schepping geeft God de mens opdracht om voor de aarde en de dieren te zorgen. Hij ging zeer vertrouwelijk met de mensen in het paradijs om. Eén ding mochten ze niet: eten van de vrucht van de boom met kennis van goed en kwaad. Toch lieten de eerste mensen Adam en Eva zich verleiden om van die boom te eten. God heeft hen daarop gestraft en hen verwijderd uit het paradijs. In het paradijs stond namelijk nog een boom: de boom des levens (Genesis 3: 23). Als de mensen daar de vrucht van zouden eten, zouden ze nooit meer sterven.

Deze geschiedenis wordt ook wel de zondeval genoemd oftewel de eerste zonde. Wat leren we uit die geschiedenis? De zonde leidt tot een keuze die in gaat tegen Gods’ wil. De mensen mochten van de boom met de kennis van goed en kwaad niet eten, omdat het niet goed voor de mens was deze kennis te bezitten. Nadat de mensen toch de vrucht aten, ontdekten ze dat ze naakt waren. De zonde had hen vuil gemaakt, minder aantrekkelijk voor elkaar. Ze schaamden zich voor wie ze waren. Er viel een duisternis over hun leven die zij niet kenden toen zij noch vertrouwelijk met God konden om gaan. Zonde leidt ook tot verslaving. Keer op keer maak je dezelfde fout. Je raakt dieper verstrikt in gedrag of daden die je vervuilen. Je raakt verder geïsoleerd van de mensen die je beschadigd met je zonden en verder geïsoleerd van God. Zonde leidt ook tot straf. De mensen werden gestraft door middel van verbanning uit het paradijs. Die straf was nodig, omdat zij anders voor altijd zouden leven met kennis van goed en kwaad. God straft de mensen, maar Hij creëerde ook direct een oplossing voor de schade die de zonde had verricht.

Hoe kon de verwijdering tussen God en de mensen ongedaan worden gemaakt? God stuurde keer op keer mensen (boodschappers, profeten) naar Zijn volk om hen te leren hoe zij God konden volgen en dienen. Keer op keer liep dat fout en gingen de mensen hun eigen gang. Boodschappers van God werden uitgelachen, gehoond of zelfs vervolgd. God strafte Zijn volk, maar ook dat bracht hen niet langdurig op het pad waarbij zij weer leerde wandelen met God. Godsdienstleraren legden de woorden van God zo uit dat zij nog meer afstand creëerden tussen mensen en God.

Zonde leidt tot vervuiling en verdient straf. Zonde betekent eigenlijk “niet tot je oorspronkelijke doel komen”. Gods’ Scheppingswerk is er opgericht dat Hij en de mensen vertrouwelijk met elkaar zouden omgaan. Hij moest een radicale omwending gaan uitvoeren om dat weer te kunnen bereiken. Die omwending was de komst van Jezus naar aarde. Jezus’ komst naar de aarde had maar één doel: “Hij heeft in zijn lichaam onze ​zonden​ het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de ​zonde, ​rechtvaardig​ zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.(1 Petrus 2: 24). Jezus wist dat de mensen niet zelf de relatie met God weer konden herstellen. Hij wist ook dat de zonde gestraft moet worden. Hij droeg die straf voor ons, zodat wij door Zijn lijden en pijn (striemen) weer een herstelde relatie met God kunnen krijgen.

Waarom wordt Jezus’ sterven aan het kruis als plaatsvervangende straf voor de mensen beschouwd? Jezus was, in tegenstelling tot de mensen, zonder zonde. Hij leefde in volle gehoorzaamheid naar Gods’ wil. Door Zijn dood, als een gestrafte aan het kruis, werden al onze zonden, onze foute keuzes, ons egoïsme, ons vervuilde “ik” betaald en vrijgemaakte (“verlost”). Die straf maakte een “rechtvaardiging” – een herstel in de relatie met God – mogelijk. Eerder schreven we al dat Jezus als Mens en God naar de aarde kwam. Hij zou de hogepriester zijn die bemiddelde tussen God en de mensen. In Hebreeën 4 vers 15 staat het volgende: “Want de ​hogepriester​ die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot ​zonde”. Jezus was zelf ook blootgesteld aan beproeving, maar zonder zonde, zodat Hij de plaatsvervangende straf voor ons zou dragen en betalen.

In de tempel van de joden stond tijdens de Jezus’ leven de Ark van het Verbond. De Ark symboliseerde het wonen van God onder Zijn volk. Alleen priesters mogen op bijzondere gelegenheid deze ruimte betreden. De ruimte van de Ark, het Heilige der Heiligen werd door een zwaar en groot gordijn afgescheiden van de tempel. Op het moment dat Jezus sterft, scheurt dit gordijn doormidden. Er is geen scheiding meer tussen God en de mensen; door het offer van Jezus mag iedereen weer God toenaderen. De scheiding die zonde had veroorzaakt is definitief weggenomen. Dit wordt ook wel de verzoening tussen God en de mensen genoemd.

Betekent dit dat alle volgelingen van Jezus Christus zonder zonde zijn? Nee, dat is niet zo. Wel streven de volgeling naar een leven zonder zonde, maar op deze aarde en in deze tijd zal ons leven besmet blijven door en omringd zijn met de zonde. Echter, ook voor ons toekomstige zonde heeft Jezus als betaald met het offer van Zijn leven. Dat betekent niet dat wij goedkoop kunnen leven “want alles is toch al betaald…”. Uit dankbaarheid en groot ontzag voor dit offer leven wij een leven waarbij wij afstand nemen van de zonde. En als we toch verleid zijn tot zonde, dan mogen we weten van genade (herstel) en verzoening. We mogen God keer op keer om vergeving vragen voor onze misstappen. In Johannes 8 vers 36 staat het zo beschreven: “Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.” De Bijbel leert ons dat als God de Vader naar de zonde kijkt van Zijn kinderen, de volgelingen van Jezus, Hij geen zonden kan zien. Jezus staat als een filter tussen God en ons in en filtert alle schuld van de zonde weg. Corrie ten Boom, een geliefde en zeer gerespecteerde evangeliste, zei het als volgt: “God werpt de zonde weg in het diepste van de zee en zet er een bordje bij ‘verboden te vissen’ “.

Jezus is dus gestorven aan het kruis? Ja, maar drie dagen later stond Hij op uit de dood. De dood, de definitieve scheiding van het huidige leven, kon Hem niet in zijn macht houden. Jezus stond als eerste op uit de dood. Door Zijn Opstanding kon Hij Zijn leerlingen laten zien dat de verlossing en overwinning op het kwaad van de zonde totaal is.

Jezus heeft aan het kruis met Zijn leven betaald om mij vrij te kopen en los te maken van de zonde. Wat kan ik dan anders doen dan leven vanuit een diepe dankbaarheid. Mijn zonde zijn mij vergeven en in mijn weg als volgeling vergeef ik anderen. Door het offer van Jezus is mijn schuld betaald. Als ik anderen vergeef, laat ik mij niet langer gijzelen door het kwaad dat zonde in het leven van mensen brengt.

In de volgende YouTube video wordt samengevat wat de dood van Jezus aan het kruis voor ons betekent: https://www.youtube.com/watch?v=3YkvFcdbljM.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Waarom stierf Jezus aan het kruis?

Wie is Jezus?

De vraag “Wie is Jezus?” impliceert dat wij niet twijfelen of Hij ooit heeft geleefd op deze aarde. In de tijd van de Sovjet-Unie werd Jezus omschreven als “een mythologisch persoon die nooit echt bestaan heeft”. Op basis van de hoeveelheid opgeschreven getuigenissen, de samenhang van die getuigenissen en de diversiteit van de schrijvers concluderen wetenschappers dat er geen twijfel mogelijk is over het feit dat Jezus heeft geleefd. Christelijke, Joodse, Romeinse, Griekse en andere geschiedschrijvers melden dat Jezus heeft geleefd, vertellen over Zijn bijzonder onderwijs, de wonderen die Hij verrichte, Zijn dood aan het kruis en de geruchten dat Hij uit de dood zou zijn opgestaan. De hoeveelheid aan deze geschreven getuigenis is zo groot dat het uniek is in de geschiedenis.

Het leven van Jezus, Zijn onderwijs en daden hebben een grote invloed gehad in Zijn tijd en nog steeds. We leven in het jaar 2018 na Christus, onze kalender is gebaseerd op Zijn geboortejaar. Wetgeving, normen en waarden zijn gebaseerd op het onderwijs dat Hij gaf tijdens Zijn leven op aarde. De groep volgelingen die ontstond tijdens en na Zijn leven vormen samen de grootste godsdienst op deze aarde.

Deze kennis brengt ons daarom tot de belangrijke vraag: “Wie is Jezus?”. Iedereen heeft wel een mening over Jezus, of je jezelf nu wel of niet rekent tot een volgeling van Jezus (christen). “Hij is de meest uitgesproken persoonlijkheid”, “een groot leider”, “een inspirerend voorbeeld” of “van grote betekenis”. Vaak hebben we ook wel een beeld van Hem, vaak cultureel bepaald of ontstaan vanuit de plaatjes die we zagen in kinderbijbels of in musea.

Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Hij werd geboren in een Joods gezin midden in de Joodse samenleving. De Joden verwachtten een Messias die zou komen om hen te verlossen. Ruim 300 profetieën (voorspellingen) staan hierover opgeschreven in het Oude Testament. Die voorspellingen werden opgeschreven door verschillende auteurs in een periode van meer dan 1500 jaar tijd.

Heel veel van de voorspellingen zijn uitgekomen tijdens het leven van Jezus op aarde. Sommige voorspellingen komen pas uit als Jezus weer terugkomt naar de aarde. Zo werd voorspeld waar Jezus geboren werd, dat Zijn moeder een maagd zou zijn, waar Hij zou sterven, waarom Hij naar de aarde kwam, dat Hij mens zou worden en nog heel veel meer.

Uit het leven van Jezus kunnen we ontdekken dat Jezus de Zoon van God is, de lang verwachte Messias. Hij was een mens, want hij werd geboren uit Zijn moeder Maria, Hij kende vreugde, Hij heeft verdriet gehad, Hij kon moe of hongerig zijn. Allemaal eigenschappen die menselijk zijn. Tegelijkertijd was Jezus God. Christene geloven dat God een Drie-Eenheid is: God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest. Jezus is God die naar de aarde is gekomen!

Jezus’ onderwijs was gericht op het uitleggen van de Wetten van Mozes en de geschriften van de Profeten zoals God dat altijd bedoeld had. De godsdienstleraren uit die tijd hadden eigen interpretaties gemaakt van die wetten en geschriften. Interpretaties die afstand creëerde tussen God en de mensen. Jezus liet zien dat God van de mensen houdt, een relatie met hen wil en hun zonden wil vergeven. Hij liet door wonderen zien dat God de gebrokenheid in de wereld, zoals ziekte, gebrek en geestelijke pijn, wil genezen. Hij legde aan de hand van gelijkenissen uit Wie God is. Uiteindelijk liet Hij ook zien hoe ver God wil gaan om de relatie met mensen te herstellen. Jezus stierf daarvoor aan het kruis, maar na drie dagen stond Hij ook weer op uit de dood! Een onderwerp dat we de volgende keer uitgebreid gaan bespreken.

Je zou verwachten dat Jezus een geliefd persoon was. Hij was geliefd bij de lokale bevolking, maar werd gevreesd en gehaat door de godsdienstleiders. Zij begrepen het onderwijs van Jezus heel goed, want alles wat Jezus zei was in lijn met de Wet van Mozes en de geschriften van de Profeten. De leiders wilde Jezus doden omdat Hij een bedreiging voor hen was, immers Jezus’ onderwijs week af van wat de leiders het volk leerde. In Marcus 14 vers 61 en 62 staat bijvoorbeeld het antwoord dat Jezus gaf toen de leiders van het volk vroegen of hij de Messias was: “Jezus zei: “Toen vroeg de ​hogepriester​ Hem: ‘Bent U de ​Messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus​ zei: ‘Dat ben ik, en u zult de ​Mensenzoon​ aan de rechterhand van de Machtige zien zitten.” Dit maakte de leiders zo kwaad dat ze Jezus daarom lieten vermoorden. Op een ander moment onderwijst Jezus dat de mensen door Hem God kunnen leren kennen (Johannes 14: vers 6-11): “Jezus​ zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook Mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei ​Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, ​Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus​ zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, ​Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet Zijn werk door Mij. Geloof Me: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet.” Jezus liet geen onduidelijkheid bestaan: de Vader en Jezus waren één!

Jezus vergaf zonden. Dat klinkt zo overbekend dat de werkelijke betekenis daarvan soms helemaal op de achtergrond is verdwenen. Stel dat ik op de tenen van iemand ga staan. Ik doe hem daar pijn mee en het verstoort onze relatie op dat moment. Dan kan ik vragen of die persoon mij wilt vergeven. Daarmee wil ik de relatie herstellen en mijn verontschuldigen voor mijn onhandig gedrag. Als Jezus zonden vergeeft, en God zelf natuurlijk, dan gebeurt er iets anders. Dan zegt Jezus in dit voorbeeld tegen mij: “ik vergeef je dat je op zijn tenen bent gaan staan”. Waarom zou Jezus dat doen, want ik stond toch niet op Zijn tenen? Jezus doet dat omdat Hij partij is in de zonde. Zonde verstoort de relatie tussen mensen en tussen mensen en God. Op iemands tenen gaan staan is nog onschuldig, maar overspel plegen, bedriegen, liegen, iemand oplichten, dat zijn zaken die veel ingrijpender zijn. Als Jezus dergelijke zonden vergeeft, maakt Hij een herstel in de relatie tussen de betrokken mensen en tussen God en de betrokkenen mogelijk. Hij maakt heel wat kapotgegaan is door de zonde! Als ik iemands zonde zou vergeven, zou dat rondweg krankzinnig zijn. Wie ben ik dat ik zonde kan vergeven? Jezus is God die naar de aarde is gekomen en Hij heeft de macht om zonde te vergeven.

Wie is Jezus? We kunnen die vraag niet afdoen met de opmerking dat hij inspirerend of betekenisvol is geweest. Jezus geeft geen ruimte voor een dergelijke bewering. De voorspellingen over Zijn leven laten geen ruimte over voor een dergelijke bewering. Jezus’ onderwijs laat geen ruimte voor deze bewering. Je kunt immers niet geïnspireerd raken door een leugenaar. Als je een deel van zijn onderwijs verwerpt of niet relevant vindt (bijvoorbeeld het deel waarin Jezus zegt dat Hij en de Vader één zijn), maak je Hem uit voor leugenaar of bedrieger. Een bedrieger kan Jezus ook niet zijn. De 300 voorspellingen over Jezus zijn lang voor Zijn geboorte opgeschreven, door vele mensen. Bovendien, hoe kan iemand beïnvloeden waar hij geboren wordt, wat er na zijn dood gebeurt?

Voor mij is het zeker dat Jezus de Zoon van God. Zijn onderwijs, Zijn daden en Zijn offer aan het kruis is onweersprekelijk het werk van God zelf.

Is dit moeilijk te geloven? Ja, het is te groot om allemaal te bevatten. Als christen leer je stap voor stap Jezus beter kennen. Dat duurt een leven lang en dan ken je Jezus en de Bijbel nog niet helemaal. Heb je Jezus nog nooit gezien? Luister dan het lied van Martin Brand die daar op een bijzondere wijze invulling aan heeft gegeven.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wie is Jezus?

Alpha introductieavond: “Is er meer?”

De vraag “Is er meer?” heeft heel veel dimensies. Het roept direct de tegenvraag op: “meer dan….?”. Wij mensen zijn altijd op zoek naar meer: meer geld, een groter huis, de verste vakanties, een grotere auto, promotie op het werk, luxere kleding en accessoires, culinair eten thuis en in restaurants. Meer, meer, meer, ……. wat maakt het ons leven rusteloos. We stoppen er eindeloos veel tijd en energie in. We zijn er druk mee in onze gedachten, ons handelen en onze plannen. We maken ons er zorgen over als het “meer” niet binnen handbereik komt, zelfs zo veel dat het slapeloosheid kan veroorzaken.

Het streven naar meer zet ons leven onder druk:

  1. Hard werken voor promotie, opleidingen volgen, je baas pleasen, etc.
  2. Sporten om gezond te blijven, een mooie lichaamsbouw te hebben of krijgen, erkent te worden.
  3. Vakanties uitzoeken, plannen, voorbereiden, continue op jacht naar de mooiste vakantie.
  4. Jouw huis opknappen, verbouwen, chique inrichten, de mooiste meubels of apparatuur aanschaffen.
  5. Heel actief zijn op sociale media om maar meer “vrienden” te krijgen en erkent te worden.

Met ons streven naar “meer” openen wij de deur voor zorgen, angst, twijfels, rusteloosheid en stress. We kunnen niet meer genieten van wat we al bereikt, veel beter gezegd: ontvangen, hebben. Ons leven wordt beheerst door egoïsme, hebzucht, ruzie, haat en meer slechtheid, want we moeten strijden tegen anderen die ook “meer” willen.

Hoe kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken waarbij het streven naar “meer” ons precies brengt wat wij juist niet (meer) willen? Is er wellicht “meer” dat ons niet al die onrust, angst, etc. brengt? Mensen zijn kwetsbaar, breekbaar en kunnen niet functioneren in een omgeving waarin ze sociaal geïsoleerd raken door hun eigen streven. Wij mensen hebben altijd een relationele verbinding nodig met anderen. Maar als die verbinding uitsluitend bestaat uit het bovenstaande streven naar “meer” van materialisme en aanzien, verstikt ons streven de relatie met anderen.

Mensen zijn verbonden met andere mensen…………..en met God. God heeft de Mens gemaakt naar Zijn beeld. Dat wil zeggen: om te leven in een harmonieuze omgeving en omgang met elkaar. Toen God de wereld, alles erop en erbij en de mensen had gemaakt, zei Hij: “Het is zeer goed”. Doordat de mensen ongehoorzaam werden en een keuze maakte tegen de wil van God in, verbraken zij de harmonie in hun onderlinge relatie en relatie met God.

In de eerste avond van de Alpha gaan we spreken over “Wie is Jezus?”. Jezus, de Zoon van God, kwam terug naar de aarde om die harmonie. In Mattheüs 11 vers 18 zegt Hij: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Het is van alle tijd dat mensen in hun dagelijkse strijd om meer, maar gewoon om te (over)leven, vast komen te zitten. Als we ons alleen voelen, laat Jezus weten: “Je bent niet alleen, Ik ben beschikbaar voor jou!” You never walk alone!

Als wij onze zorgen, angsten, lasten, stress en zo veel meer aan Jezus geven, dan geeft Hij ons er iets kostbaars voor terug: rust en ruimte! Rust om stil te mogen staan, te ontdekken dat je gezegend bent met het vele dat je ontvangt en ontvangen hebt. Rust, omdat het streven naar “meer” een hele andere dimensie krijgt als je Jezus leert kennen. Hij geeft heel veel “meer”, maar op een wijze die je nooit verwacht had. Door de rust ontstaat ruimte om te ontdekken dat Hij jouw lasten gedragen heeft, dat Hij alles heeft gedaan om weer een relatie met jou te kunnen hebben. Dat creëert een ongelofelijke ruimte: ruimte om te ontdekken dat je geliefd bent om wie je bent, dat je mag zijn wie je bent zonder steeds meer te moeten, dat je een kind van God de Vader bent.

Jezus heeft op een bijzondere wijze laten zien dat dit in een mensen leven kan veranderen. In de tijd waarop Hij op aarde was leefde een man die Zacheüs heette. Zacheüs was een belastingambtenaar in Jericho die werkte voor de Romeinen. In zijn jacht naar “meer” eiste hij meer belasting dan de keizer vroeg. Het teveel betaalde geld hield hij zelf en dat maakte hem een rijk man. Rijk, maar niet welvarend want hij werd bespot, gehaat en gevreesd door de lokale bevolking. Hij was in zijn rijkdom een eenzaam mensen.

Op een dag hoort hij dat Jezus naar Jericho komt. Hij wil Jezus zien, maar durft niet onder de ogen van mensen te komen. Daarom klimt hij in een boom, zodat hij Jezus kan zien als die passeert. Juist als Jezus deze boom passeert, ziet Jezus Zacheüs en spreekt hem aan. Hij wil te gast zijn in het huis van Zacheüs! Zacheüs is stomverbaasd, “waarom wil Jezus juist in mijn huis te gast zijn? Ik ben tenslotte een bedrieger.” Jezus laat Zacheüs ervaren dat gezien zijn, weten dat je geliefd bent, veel meer waarde in het leven heeft dan het nastreven van materialisme en aanzien. Zacheüs gaat door deze ontmoeting zijn fouten goed maken en gaat de mensen het teveel afgeperste geld terugbetalen. De liefde van Jezus voor Zacheüs maakt hem los van de jacht naar “meer” en alle daaruit volgende spanningen en biedt hem oneindig meer dan hij gedacht had: gezien en geliefd zijn. Dit kun je uitgebreid nalezen in de Bijbel: Lucas 19: vers 1 – 10.

Rust en ruimte: wat een cadeau in de jachtige tijd waarin we leven. Rust en ruimte: een relatie met Jezus, Zijn Vader en de Heilige Geest. Niet moeten, maar mogen omdat we geliefd zijn. Als we dat ontdekken, valt de bord voor onze kop weg die ons jarenlang verblindde in het zoeken en streven naar “meer”. Ik wens jullie deze vorm van heel veel “meer” van harte toe.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Alpha introductieavond: “Is er meer?”

Interkerkelijke Alpha: start eind januari 2018.

24-1-2018

Morgen begint de introductie-avond. We hebben al meer dan 40 aanmeldingen, maar iedere belangstellende kan zich nog aanmelden op alphacursus.doetinchem@gmail.com.

======

Eind januari 2018 start de nieuwe Alpha in Doetinchem. Op donderdagavond 25 janauri 2018 kan u tijdens de introductieavond kennis maken met Alpha. Deelnemers uit 2017 delen hun ervaringen met u, we vertellen hoe de cursus is ingedeeld en wat u kunt verwachten en natuurlijk beginnen we met een gezellige, gezamenlijke maaltijd. Meer informatie staat in de uitnodigingsflyer vermeld die u op deze website kunt downloaden.

Wat is Alpha eigenlijk? Alpha is een eigentijdse ontdekkingstocht rondom kernonderwerpen van het christelijke geloof: “Wie is Jezus?”, “Waarom stierf Hij aan het kruis?”, “Bijbellezen”, “Bidden”, een weekend lang over “De Heilige Geest”. De Alpha is laagdrempelig, je hoeft niet al jaren lid te zijn van een kerk of gemeente, maar dat mag natuurlijk wel. Veel deelnemers doen mee om hun Bijbelse kennis en geloofskeuzes te verfrissen of juist om voor het eerst hiermee kennis te maken.

Als je deel wilt nemen, maar niemand anders nog kent, hoeft dat geen enkele drempel te zijn. We beginnen iedere avond met een gezellige maaltijd waar veel ruimte voor ontmoetingen en kennismaking is. Daarnaast wordt het thema centraal ingeleid en weer in kleine, persoonlijke gespreksgroepen verder besproken. Er is veel ruimte voor iedere deelnemer, voor jullie vragen of reacties, maar ook om te luisteren naar de waardevolle zaken die andere deelnemers delen.

Doordat we voor de Alpha 2018 iedere Doetinchemmer gaan uitnodigen deel te nemen aan de Alpha, is de kans groot dat anderen ook alleen naar de Alpha komen. Natuurlijk kun je ook iemand vragen om mee te gaan. Immers, dat geeft ook de mogelijkheden om besproken onderwerpen samen nog eens verder door te spreken.

We verzorgen al meer dan 10 jaar Alpha’s in Doetinchem. We ontvangen hele positieve reacties van deelnemers. Ze voelen zich gezien, geliefd en gewaardeerd door de teamleden en de andere deelnemers. Daarnaast ervaren ze verdieping in hun leven en in het bijzonder in hun band met God de Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest.

Hebben jullie vragen? Willen jullie je aanmelden? Zie de contactgegevens op de uitnodigingsflyer of stuur een e-mail alphacursus.doetinchem@gmail.com.

Hoewel ik al meer dan 10 jaar Alpha’s organiseer, word ik iedere keer weer opnieuw verrast door de rijkdom van de Bijbel, ons geloof en de intens liefdevolle band met onze God. Geloven is een avontuur en Alpha nodigt jullie uit om mede-avonturiers te worden.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Interkerkelijke Alpha: start eind januari 2018.